+48 42 684-79-02

Czy polskie prawo dopuszcza możliwość rozrzucenia prochów zmarłego

Piękny pogrzeb i jego organizacja wiąże się z niejednokrotnie znacznymi wydatkami. Szczególnie kosztowne może okazać się wzniesienie nagrobka. W związku z tym warto sprawdzić, czy przysługuje nam zasiłek pogrzebowy z ZUS – ma on na celu złagodzenie wydatków, które ponieść musiała rodzina lub inne osoby, które organizowały pogrzeb. Jakie warunki należy spełnić, by się o niego ubiegać?

Czym jest zasiłek pogrzebowy ZUS? Komu i na jakich warunkach przysługuje?

Jak wspomnieliśmy na wstępie, zasiłek pogrzebowy z ZUS to jednorazowe świadczenie przyznawane w celu złagodzenia negatywnych skutków związanych z kosztami pogrzebu wywartymi na bliskich zmarłego. Często organizacja pogrzebu oferowana przez domy pogrzebowe obejmuje załatwienie formalności z tym związanych. Aby go uzyskać, należy w ciągu dwunastu miesięcy złożyć wniosek wraz z aktem zgonu, oryginałami rachunków za koszty pogrzebu, odpisem aktu zgonu i stanu cywilnego oraz zaświadczeniem o podleganiu zmarłego świadczeniom.

Zasiłek pogrzebowy przysługuje w razie śmierci:

  • ubezpieczonego;

  • osoby pobierającej emeryturę lub rentę;

  • osoby, która w dniu śmierci nie miała ustalonego prawa do emerytury lub renty, lecz

   spełniała warunki do jej uzyskania i pobierania;

  • członka rodziny osoby ubezpieczonej lub pobierającej emeryturę albo rentę.

Jako członków rodziny rozumie się w tym przypadku małżonka (wdowę i wdowca), rodziców (ojczyma, macochę, rodziców adopcyjnych), dzieci własne, dzieci drugiego małżonka, dzieci adoptowane i dzieci umieszczone w rodzinie zastępczej, a także dzieci przyjęte na wychowanie i utrzymanie przed osiągnięciem pełnoletności. Dodatkowo do członków rodziny zalicza się rodzeństwo, dziadków, wnuki i osoby, nad którymi została ustanowiona opieka prawna. Zasiłek pogrzebowy przysługuje osobie, która pokryła koszty pogrzebu. Nie musi to być osoba bliska: takie świadczenie może otrzymać również pracodawca, dom pomocy społecznej, gmina, powiat, osoba prawnej kościoła lub związku wyznaniowego – jeżeli pokryły koszty pogrzebu.

Inne artykuły

Pomożemy Ci godnie pożegnać zmarłego.

© Produkcja strony – IQ Marketing

Scroll to Top